Uträkning av barnomsorgsavgift
  Uträkningen gäller fr.o.m 1 jan 2017  
Bruttomånadsinkomst:  
Antal barn Omsorgsform Intervall Avgift
Barn 1
(det yngsta)
Barn 2:
Barn 3:
Barn 4 el fler:  
*) Reducerad avgift gäller under skolans läsår för barn i förskola och familjedaghem från och med september det år barnet fyller tre år till och med maj det år barnet börjar skolan. Under juni, juli och augusti gäller samma taxa som för barn 1-2 år.
**) Barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna.
        Summa avgift: